contact english francais

kelly vom muhlberg

Orlando v. Hause Neubrand

Elvi v.d. Crossener Ranch

15/06/03

ADRK:108323

kelly vom muhlberg

Klubsieger Zuchtschau 2004- 4&5/09/2004